ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ e-mail

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ E-mail voutos@hol.gr και voutospress@yahoo.gr

Περιμένουμε τις Παρεμβάσεις σας Γιατί ο Ενεργός Πολίτης είναι για ένα Καλύτερο Αύριο των Παιδιών μας


Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Πρός Την Ίεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννου Γενναδίου 14 115 21 ΑΘΗΝΑΙ


Αριθμ. Πρωτ. 1019
Έν Αργοστολίο την  19 Νοεμβρίου 2015

Πρός  Την Ίεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννου Γενναδίου 14 115 21 ΑΘΗΝΑΙ

Διά του παρόντος, εύσεβεστάτως, προαγόμεθα ϊνα γνωρίσωμεν τή Ίερα ημών
Συνάδω, ότι συμφώνως ταΐς ύπ' αριθ. πρωτ. 737/1953 καί 1843/1967 Έγκυκλίοις Αυτής, έν άπουσία ή κωλύματι ημών, δικαίωμα ύπογραφής παντός εγγράφου, μισθοδοτικών καταστάσεων, οικονομικής φύσεως, φωτοστατικών αντιγράφων, άδειών Γάμου, Πιστοποιητικών άγαμίας, άντιγράφων Διαζευκτηρίων καί λοιπών ύπηρεσιακών εγγράφων έχει ό Γραμματέας τής Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Πετεινάτος τοϋ Θεοδώρου, μέ Άναττληρωτήν αυτού τόν Αίδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Φώτιον Καβαλλιεράτον τού Γερασίμου, δείγμα ύπογραφής τών όποιων παρατίθεται κατωτέρω.

'Ε π ί τούτο ις διατελων

Όδός: Γερμανού Καλλιγά 1, 28100, Αργοστόλι, Τηλ. 2671022231, Γ ΑΧ: 2671025177

Πανοσιολ. Άρχιμ. π. Σπυρίδωνος Πετεινάτου

π. Φωτίου Καβαλλιεράτου


Κοινοποίησα

1. Ίεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και Ιεράς Μητροπολεις τής Εκκλησίας της Ελλάδος.

2. Ίεράν Αρχιεπισκοπήν και Ιεράς Μητροπόλεις Κρητης, Δωδεκανήσου, Πατρ. Εξαρχιαν Πάτμου.

3. Τπουργεϊον Παιδείας, "Ερευνας και Θρησκευμάτων (Γεν. Διεύθυνσιν Θρησκευμάτων).

4. Τπουργεϊον Εξωτερικών (Δ/νσιν Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων).

5. Αποκεντρωμενιν Διοίκησιν Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

6. Περιφέρειαν Ιονίων Νήσων και Δήμον Κεφαλληνίας.

7. Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ